08 تیر 1401

گردهمایی بزرگ معرفی رشته های دانشگاهی سال 1393

گردهمایی بزرگ معرفی رشته های دانشگاهی در سال ۱۳۹3 برای دومین سال پیاپی توسط بنیاد علمی‌فرهنگی زهرائیه (تنها برگزارکنندۀ این گردهمایی در دو سال اخیر) برگزار گردید.

هدف این گردهمایی شناساندن رشته های مختلف دانشگاهی به کنکوری‌های متقاضی انتخاب رشته می باشد و بر خلاف موسسات دیگر، انتخاب رشته‌ای در اینجا صورت نمی‌گیرد. این گردهمایی به گونه ایست که از فارغ التحصیلان یا دانشجویان اکثر رشته‌های دانشگاهی در هر سه شاخۀ ریاضی، تجربی و انسانی دعوت به عمل می‌آید تا رو در رو با کنکوری‌های عزیز صحبت کرده و دانش آموزان بتوانند سوالات خود را در رابطه با رشته های مختلف رو در رو با دانشجویانی که در حال حاضر در آن رشته‌ها تدریس می کنند یا فارغ التحصیلان آن رشته‌ها هستند، بپرسند تا در مسیری شفاف‌تر، بتوانند انتخاب رشته‌ای دقیق‌تر و هماهنگ‌تر با علایق و استعدادهایشان انجام دهند.

در همۀ سال های برگزاری این گردهمایی، کارگاهی با عنوان «کارگاه شخصیت شناسی» در کنار این گردهمایی، برگزار شده است و هدف این کارگاه، آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با تئوری های شخصیت شناسی و درک بهتر در رابطه با توانمندی های خود و توانمندی های لازم در کار و تحصیل در رشته های مختلف می‌باشد.

این گردهمایی که نزدیک به یک ماه کار اجرایی را می‌طلبد، در سال ۱۳۹3 از تیرماه کار خود را با ۱5 نفر از دانشجویان و دانش آموزان عزیز که به صورت داوطلبانه به عنوان کادر اجرایی در برگزاری این برنامه همکاری داشتند، آغاز نمود و در اَمرداد ۱۳۹3، در رشته‌های ریاضی‌فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی برای دانش آموزان کنکوری متقاضی انتخاب رشته، این گردهمایی برگزار گردید.

تعداد مشاوران دعوت شده برای این گردهمایی در سال ۹3، ۱۳۰نفر بوده‌اند که به تفکیک در رشتۀ ریاضی‌فیزیک، 34نفر، در رشتۀ علوم تجربی، 40نفر و در رشتۀ علوم انسانی، هنر و زیان ۳4نفر بوده است.

حامیان مادی و معنوی این برنامه در سال ۱۳۹3: دانشجویان نجف آبادی دانشگاه صنعتی اصفهان، واحد مشاوره آموزش و پرورش نجف آباد و بنیاد هم اندیشی و رشد بهار

اسامی مشاوران رشته ریاضی

نامنام خانوادگیرشتهمدرک تحصیلیدانشگاه
میناحقیقیتربیت بدنیدانشجوی دکترادانشگاه خوارزمی
مجتبیاسماعیلیانحسابداریکارشناسیدانشگاه دولتی ایلام
الهامولایتیریاضی و آماردانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
عظیمه حاج صادقیانشیمیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
خانمجمشیدیانفیزیکدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلیعبدالغلامیمدیریت صنعتیدانشجوی دکترادانشگاه اصفهان
مسعودملکیمعرفی دانشگاه فرهنگیانکارشناسیدانشگاه فرهنگیان
رسولرشیدیمهندسی اپتیک و لیزردانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی مالک اشتر
مسعودایوبیمهندسی برقدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
حسینحاج صادقیانمهندسی برقدانشجوی کارشناسیدانشگاه اراک
خانمبدیهیمهندسی پزشکیدانشجوی کارشناسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدیوسفیمهندسی رباتیکدانشجوی کارشناسیدانشگاه آزاد نجف آباد
عارفهپورملکیمهندسی شیمیکارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
یداللهجعفریمهندسی شیمیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی اصفهان
حسینهادیمهندسی شیمیکارشناسیدانشگاه صنعت نفت
الههنورمحمدیمهندسی صنایعکارشناسی ارشددانشگاه آزاد نجف آباد
خانمحجتیمهندسی عمرانکارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
محمودکافی موسویمهندسی عمراندانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه تهران
سجادرستمیمهندسی فناوری اطلاعاتدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین
حمیدامیرکاوهمهندسی کامپیوتردانشجوی کارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
الهامکرداریانمهندسی کامپیوترکارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
جوادحمله داریمهندسی کشاورزیکارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
شکوهریاحیمهندسی معدندانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی اصفهان
احمدفتحیمهندسی معماریکارشناسی ارشددانشگاه آزاد تهران مرکز
خانمخلیلیمهندسی مکانیکدانشجوی کارشناسیدانشگاه کاشان
مهدیسلیمانیمهندسی مکانیککارشناسی ارشددانشگاه کاشان
جوادحمله داریمهندسی مکانیک.بیوسیستمکارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
لیلاامینیمهندسی موادکارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضاحججیمهندسی موادکارشناسی ارشددانشگاه صنعتی شریف
قاسمباقریمهندسی نساجیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی اصفهان
خانمعظیمیمهندسی نفتکارشناسی دانشگاه تهران
پیامنادعلیمهندسی نفتدانشجوی کارشناسیدانشگاه صنعت نفت
آقایعابدینیمهندسی هوافضاکارشناسی ارشدپژوهشکده هوافضای تهران
محمدصادقمنتظریمهندسی هوافضاکارشناسی ارشددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اسامی مشاوران رشته تجربی

نامنام خانوادگیرشتهمدرکدانشگاه
نسیمسلیمیبهداشت حرفه ایکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آقایافشاریبینایی سنجیکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
اکرمانصاریپرستاریکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی کاشان
اکرمسلطانیانپرستاریکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بنت الهدیابوترابیپروتز دندانکاردانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
صالحهعباسیانپزشکیدکترادانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اکرمپورشبانانتربیت بدنیکارشناسی ارشددانشگاه شهید چمران اهواز
شیوایزدانیحسابداریدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد نجف آباد
مژگانمصدقخدمات بهداشتي و مدیریت بیمارستانکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آقایسبحانیداروسازیدکترادانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آقایعبدالعظیمیدامپزشکیدانشجوی دکترای حرفه ایدانشگاه آزاد شهرکرد
مریممحنتیدندانپزشکیدکترادانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وجیههاحمدیانرادیولوژیکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آمنهطاهرنژادروانشناسی بالنیکارشناسی ارشددانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
مینافرهمندزمین شناسیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
ساراآقاییزیست شناسی.جانوریکارشناسیدانشگاه خوارزمی تهران
اکرمسرمدیزیست شناسی.علوم سلولی مولکولیکارشناسیدانشگاه تهران
اکرمخسرویزیست شناسی.گیاهیکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عظیمهحاجی صادقیانشیمیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
عاطفهصالحیعلوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیپزشکیعلوم تغذیهدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حامدطالبعلوم و صنایع غذاییکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
هدیمنتظریفیزیوتراپیکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آقایفرهمندکاردرمانیدانشجوی کارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رویامهدیهگفتاردرمانیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی مشهد
خانممعینماماییکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سپیدهعبادمدیریت بازگانیکارشناسی
محمدعلیعبدالغلامیمدیریت صنعتیدانشجوی دکترادانشگاه اصفهان
مسعودملکیمعرفی دانشگاه فرهنگیانکارشناسیدانشگاه فرهنگیان
آقایصالحیمهندسی ژنتیکدانشجوی کارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
راحلهپورپیرعلیمهندسی کشاورزی.بیوتکنولوژیدانشجوی کارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
زهرامحمدیمهندسی کشاورزی.بیوتکنولوژیدانشجوی کارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدهسلیمانیمهندسی کشاورزی.علوم باغبانیکارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
عمو اکبریمهندسی کشاورزی.علوم دامیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمهنجفیانمهندسی کشاورزی.علوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشددانشگاه تربیت مدرس
عاطفهکرباسیمهندسی کشاورزی.گیاهپزشکیکارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
نیلوفرمحمدیمهندسی کشاورزی.گیاهپزشکیکارشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
فرشتهایزدیمهندسی منابع طبیعیکارشناسی ارشددانشگاه شهرکرد
امیرصادقیمیکروبیولوژیکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خانمدرستیهوشبری و اتاق عملکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اسامی مشاوران رشته انسانی

نامنام خانوادگیرشتهمدرک تحصیلیدانشگاه
حجتابراهیمفلسفه.تطبیقیدانشجوی دکترادانشگاه تربیت مدرس قم
راضیهانصاریمشاورهکارشناسی ارشددانشگاه آزاد خمینی شهر
اعظمبارانیتربیت بدنی.آسیب شناسیکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
عرفانهبهادرعلم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم تهران
محدثهپایندهالهیات و معارف اسلامی.تاریخ فرهنگ و ملل تمدن اسلامیکارشناسی ارشددانشگاه فردوسی مشهد
سیدصادقحسینیادیان و عرفانکارشناسی ارشددانشگاه تهران
سیماحمله داریحقوقکارشناسیدانشگاه بوعلی سینای همدان
پروینرحیمیعلوم تربیتی.آموزش ابتداییدانشجوی کارشناسیدانشگاه فرهنگیان
فایزهرستمیمشاورهکارشناسی ارشددانشگاه آزاد خوراسگان
سلیمان پورمدیریت فرهنگیکارشناسیدانشگاه جامع کاربردی فرهنگ و هنر ملک شهر اصفهان
هادیسلیمیزبان و ادبیات فارسیدانشجوی کارشناسیدانشگاه کاشان
مصطفیسورانیمدیریت صنعتی.تولیددانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد نجف آباد
زینبشریفیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشددانشگاه علامه طباطبایی
فریباضیاییانالهیات و معارف اسلامی.علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشددانشگاه معارف و علوم قرآنی اصفهان
علیفرهمندعلوم سیاسیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
حسنقادریمشاوره تحصیلیکارشناسی ارشد
طهقدیریانحقوقدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم قضایی
طهقدیریانعلوم قضاییدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم قضایی
الهاملطفیتاریخکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
راضیهمعینحقوقکارشناسی ارشددانشگاه علامه طباطبایی
مسعودملکیمعرفی دانشگاه فرهنگیانکارشناسیدانشگاه فرهنگیان
عارفهمهدیهجامعه شناسیکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
عارفهمهدیهعلوم اجتماعی.جامعه شناسیکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
الههناصحیحسابداری.مالیدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد مبارکه
الهامنظرپورالهیات و معارف اسلامی.فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشددانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رضاهادیعلوم اقتصادی.بانکداریکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
اطهرکاظمیزبان انگلیسیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد خوراسگان
آقامهدیهزبان فرانسهدانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد خوراسگان
زهراشریعتیزبان انگلیسیکارشناسی ارشددانشگاه اصفهان
خانمعلیانزبان انگلیسیکارشناسی ارشددانشگاه شهرکرد
آقایکریمیزبان ژاپنیکارشناسیدانشگاه تهران
سمیهشریفیپژوهش هنرکارشناسی ارشددانشگاه کاشان
ناصراسماعیلیانیمیشنکاردانیدانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان
فرزانهزمانیانگرافیک رایانهکارشناسیدانشگاه شریعتی تهران

تمامی حقوق این سایت متعلق به کتابخانه عمومی زهرائیه نجف آباد می باشد